Privacy beleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervallen en wordt er door de Autoriteit Persoonsgegevens toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft ertoe geleid dat we onze organisatie en overige verwerkers onder de loep hebben genomen. Dit om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Dit doen wij aan de hand van een stappen- en onderhoudsplan van Waveland Dataveiligheid die ons regelmatig informeren en controleren. Hier betrekken we ook onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) van. Daarbij hebben we na het doorlopen van het hele traject een AVG verklaring ontvangen.

Privacy beleid

Caretowork gebruikt medewerker gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Met de Werkgever heeft Caretowork een overeenkomst om haar bij te staan in haar verplichtingen ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Wet Verbetering Poortwachter en dientengevolge diensten te verlenen op het gebied van de arbeidsomstandigheden, de preventie, ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie.

Het gebruik van persoonsgegevens door Caretowork

In het kader van onze dienstverlening ontvangen wij de gegevens via uw Werkgever of doordat u zelf gegevens aan ons heeft verstrekt.

Persoonsgegevens
Caretowork verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens :

 1. NAW gegevens
 2. Geslacht, geboortedatum,
 3. BSN- nummer (alleen in relatie tot UWV)*
 4. Bedrijf, functieafdeling, soort dienstverband
 5. E-mail, telefoonnummer, mobiel nummer
 6. Datum in dienst, datum uit dienst
 7. Urenschema, loonhistorie *
 8. Naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer huisarts *
 9. Gegevens m.b.t. vangnet bijv. WIA, WAO, SFB*
 10. Verslagen bedrijfsarts en bedrijfsverpleegkundigen over beperkingen en mogelijkheden.

Niet inzichtelijk voor werkgever zijn:

 1. Relevante gegevens ivm ziekmelding
 2. Medisch dossier, ingewonnen informatie van behandelaars
 3. PMO, keuring, werkplekonderzoek

* geen verplicht veld, kan dus per werkgever wisselen

Omdat er een contractuele overeenkomst is afgesloten door de Werkgever met Caretowork met daarin afspraken ten aanzien van de dienstverlening wordt hiermee verwerking van de gegevens gedekt. Uiteraard onder voorwaarden van de AVG.

Deze gegevens leggen wij vast in onze webbased verzuimapplicatie, 2system, van chainwise. In de verzuimapplicatie van Caretowork wordt van de medewerkers van onze klanten privacy gevoelige informatie verwerkt. Caretowork neemt passende technische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen van onrechtmatig gebruik. Het systeem wordt regelmatig getest en voldoet aan de geldende beveiligingseisen.

Wij delen persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel en houden met alle mogelijke middelen en maatregelen persoonsgegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Wij informeren organisaties over de rechten van de medewerker ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
Wij informeren medewerkers indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verrichten (bijv. schriftelijke toestemming van medewerker bij het opvragen van medische informatie).

Toelichting

De gegevens die worden bewaard in verband met de (verzuim)begeleiding worden vastgelegd in 2system.

In het kader van continuïteit van bedrijfsgezondheidszorg is de mogelijkheid gerealiseerd voor onderlinge waarneming en vervanging tussen de bedrijfsartsen Wesselius en Minjon. Behalve de bedrijfsartsen en de bedrijfsverpleegkundig adviseurs die u begeleiden, hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld medewerker backoffice en systeembeheerder. Al deze personen hebben getekend voor een geheimhoudingsplicht of een verwerkersovereenkomst ondertekend.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat er feitelijk onjuistheden zijn vastgelegd dan kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen.

Alle gegevens die direct of indirect te maken hebben met de ziekmelding waarover het dossier gaat en die niet inzichtelijk zijn voor de werkgever, worden in het medisch dossier opgeslagen.

Nadat de begeleiding is afgesloten, worden de gegevens zodanig gearchiveerd. Zolang de bewaartermijn geldt, kan een beperkte groep mensen bij Caretowork en de werkgever deze gegevens nog inzien. Na het verstrijken van de geldige bewaartermijnen worden de gegevens verwijderd.

Zie ook Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst voor meer toelichting op uw en onze rechten en plichten.

Overig

Caretowork zorgt ervoor dat haar (interne) medewerkers zich bewust zijn van de vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens waarmee zij werken en beschermt deze gegevens passend. Hier is regelmatig aandacht voor tijdens het werkoverleg.

Wanneer u vragen heeft t.a.v. de privacy kunt u deze stellen bij de bedrijfsverpleegkundige van uw bedrijf of via ons algemene telefoonnummer 0570-220749 of via contact@caretowork.nl

Klik hier voor onze AVG verklaring.